اختلالات رفتاري همچنين احتمال ابتلا به بيماري هاي روانی در بزرگسالی ، ابتلا به بیماري های عصب شناخني روانی در بزرگسالی و اختلال شخصیت به ويژه نوع مرزي را افزایش مي دهد. (پاندیانا، بیلدر، هاروي، کفه، امان،2008) کودکان مبتلا به اختلالات رفتارة داراي فراخناي توجه کوتاه هستند، عزت نفس پاطين تري دارند، در ارتباط با اعضاي خانواده، اطرافيان و مردم مشکل دارند و به آساني ناکام می شوند(سوآسو و والر ،2010)