اختلالات یادگیری و پیشگیری از آن

اختلالات یادگیری چیست ؟

ادامه ی مطلب

مقاله

ادامه ی مطلب

آموزش خودمراقبتی در کودکان

خود مراقبتي را باید از کودکي به کودکان آموخت تا در سنين بزرگسالي در آنان نهادينه گردد.

ادامه ی مطلب

اختلالات رفتاری - روانی

کلیه رفتارهای تکراری، غیر عادی و آزار دهنده نظیر مکیدن انگشت، ناخن جویدن، تیک، کتک کاري، قشقرق راه انداختن و عیره است که باعث اختلال در کارکرد فرد و خانواده و آثار منفی آن بر یادگیري، ارتباط و کارایی اجتماعی آنان دارد.

ادامه ی مطلب